top of page

ניהול תיק השקעות בפורצ'ן

פורצ'ן נכסים פיננסיים הינו בוטיק השקעות בעל רישיון לנהל בישראל תיקי השקעות שניתן בידי רשות ניירות ערך.

החברה מספקת שירות ניהול השקעות ללקוחות פרטיים, חברות  ומלכ"רים.

החברה חרתה על דגלה עקרונות לטיפול בלקוחותיה:

  • שירות אישי ודיסקרטי.

  • הבנה עמוקה של צרכי הלקוח והתאמת תיק ההשקעות  לצרכים אילו.

  • מקצוענות  בניהול כסף  תוך ראייה גלובאלית.

  • שקיפות ואמינות.

תהליך פתיחת תיק השקעות

פגישה אישית עם מנהל השקעות מנוסה בעל רישיון במהלכה יציג הלקוח את צרכיו וציפיותיו מניהול נכסיו.

מנהל השקעות יבחן את הנתונים שנמסרו ע"י הלקוח תוך ראיה הוליסטית של מכלול הנכסים של הלקוח, התחייבויות  צפויות ומצב השווקים הפיננסים, וימליץ ללקוח על מבנה תיק מומלץ.

הלקוח יפתח חשבון ניירות ערך באחד מהבנקים לפי רצונו

הלקוח והחברה יחתמו על הסכם התקשרות, בו הלקוח נותן לחברה ייפוי כוח לנהל עבורו תיק השקעות על פי מדיניות שנקבעה מראש  ויכולה להשתנות מעת לעת  בתאום בין מנהל ההשקעות ללקוח.

Team

שקיפות אמינות ובקרה

החשבון המנוהל , מתנהל בסניף הבנק של הלקוח ולכן באפשרותו לצפות בנכסים ובפעולות שנעשו בחשבון בכל עת באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.

אחת לרבעון ישלח דוח מפורט ע"י פורצ'ן נכסים פיננסיים בע"מ שיכלול בין היתר דוח תשואות של התיק המנוהל ,פרוט הנכסים לסוף הרבעון והפעולות שנעשו בתיק במהלך הרבעון.

החברה מתחייבת לידע את לקוחותיה על כל חשש לניגוד ענייניים בין הלקוח לחברה.

שירות אישי ודיסקרטי

לרשות כל לקוח עומד מנהל השקעות אליו ניתן לפנות בכל עת  ולהתייעץ  בכול סוגייה הקשורה בתיק ההשקעות המנוהל.

מנהל ההשקעות יעדכן מעת לעת בהתפתחויות הקשורות בתיק ההשקעות ובשווקים הפיננסיים.

כל המידע שימסר לחברה ע"י הלקוח ישמר בדיסקרטיות מוחלטת.

bottom of page