top of page

כתב גילוי נאות – נספח זיקה

בהתאם לסעיף 16א(א)2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן:"החוק"), פורצ'ן נכסים פיננסיים בע"מ (להלן – "מנהל התיקים") מתכבדת להביא לידיעתכם כי:

1.מנהל התיקים עוסק בניהול תיקי השקעות ושיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.

2.למנהל התיקים זיקה לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי איילון קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "הקרנות הקשורות" או "הנכסים הקשורים") המפורטות ומתעדכנות מעת לעת באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.fortune-fa.co.il.

3.מנהל התיקים עשוי להעדיף את הנכסים הקשורים על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין למנהל התיקים זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

4.מהות הזיקה של מנהל התיקים לנכסים הקשורים: איילון קרנות נאמנות בע"מ, זכאית לדמי ניהול ושיעור הוספה בגין רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או המשך החזקתן בחשבון הלקוח ומנהל התיקים אשר מנהל את תיק ההשקעות של הקרנות הקשורות ואף עשוי לשווק את היחידות של הקרנות הקשורות מקבל תשלום ו/או תגמול בקשר עם רכישת יחידות של הקרנות הקשורות או בקשר עם המשך החזקתן בחשבון הלקוח.

5.רשימת הנכסים הפיננסים שמנהל התיקים הינו בעל זיקה אליהם, כמפורט לעיל עשויה להשתנות מעת לעת.

6.מנהל התיקים עשוי, במישרין או בעקיפין, להחזיק ולפעול עבור עצמו בניירות ערך ובנכסים פיננסיים הנרכשים/ נמכרים מ/לחשבון הלקוח לפני ו/או במהלך ו/או אחרי ביצוע העסקאות כאמור עבור הלקוח.

Team
bottom of page